Informatie

NISB
NISB (Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen) is het kennisinstituut dat een vitale samenleving nastreeft, waarin iedereen actief is. Van jong tot oud, welke levensstijl je ook hebt. Het NISB brengt kennis in beweging, letterlijk en figuurlijk. Professionals kunnen deze solide kennis toepassen en zo zorgen we er samen voor dat uiteindelijk steeds meer Nederlanders in beweging komen.

VSG
De Vereniging voor Sportgeneeskunde is de specialist op het gebied van Sportgeneeskunde en wil haar kennis delen met de andere disciplines die zich hiermee bezig houden. De VSG ondersteunt dit initiatief op het gebied van de ontwikkeling van opleidingen, deskundigheidsbevorderingen en Internetplatform.

NHG
Het NHG is de wetenschappelijke vereniging van huisartsen en heeft als doel een wetenschappelijk gefundeerde uitoefening van de huisartsgeneeskunde in de praktijk te bevorderen.
Dit doen wij onder meer door kennis uit onderzoek toepasbaar te maken in de huisartsenpraktijk. Voor dit doel ontwikkelt het NHG:

  • standaarden, standpunten, samenwerkingsafspraken en richtlijnen
  • scholing en (na)scholingsmaterialen
  • materialen voor patiëntenvoorlichting, preventie en praktijkvoering
  • accrediteringsprogramma’s.

LHV
De Landelijke Huisartsen Vereniging staat voor goede huisartsenzorg, zinnig en zuinig. De patiënt staat daarbij centraal. Goede leefstijl advisering kan voorkomen dat mensen eerst aan de pillen gaan voordat serieus geprobeerd is om met meer bewegen en andere gewoonten problemen op te lossen. Preventie door gezond leven is per definitie zinnig en zuinig. Preventie door onnuttige testen en onnodig doktersbezoek is dat niet. Dat dient vooral om een vrijbrief te krijgen voor doorgaan in de oude levensstijl . De huisarts heeft een cruciale rol in het bevorderen van een gezonde leefstijl en opereert vanuit deze rol in een netwerk van zorgprofessionals in de eerste lijn. Wij willen realiseren dat het leefstijladvies, ook nadat de patiënt de spreekkamer deur achter zich dicht doet, concreet wordt opgepakt. Dit vereist goede samenwerking tussen zorgprofessionals in de eerste lijn. De handreiking ‘Leefstijl en bewegen in de eerste lijn’ is dus voor de LHV het handboek soldaat.

NVDA
De Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten biedt ondersteuning aan doktersassistenten en praktijkondersteuners in hun rol als voorlichter, adviseur, verwijzer en coach bij het geven van bewegingsadviezen. De NVDA draagt zorg voor implementatie van deskundigheidsbevordering en scholing. De beroepsvereniging ondersteunt het initiatief en wil bijdragen aan de gezondheidsbevordering van de patiënt.

LVG
De leden bestaan uit gezondheidscentra, ROS’en, zorggroepen, eerstelijnsdiagnostische centra en andere eerstelijnsaanbodorganisaties. Zij staan voor populatiegerichte geintegreerde eerstelijnszorg in de wijk. Samenwerking en afstemming in de zorg staat daarbij voorop. Evenals het verbinden van zorg, welzijn en preventie. Deze visie leidt tot actieve leefstijladvisering, beweegadvies en preventie-activiteiten vanuit de eerstelijn.

Nederlandse Vereniging van Diëtisten
De Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) is de beroeps- en belangenvereniging van de Nederlandse diëtist. De NVD stelt zich tot doel om de diëtist te positioneren en te profileren als dé specialist op het gebied van voeding en gedrag in relatie tot ziekte en gezondheid.
De NVD is er voor alle diëtisten: intra- en extramuraal werkend, met een eigen praktijk en in loondienst, gespecialiseerd en generalist, in de gezondheidszorg, de industrie, het onderwijs en in de onderzoekswereld. De NVD telt momenteel ongeveer 2.800 leden. Van alle werkzame diëtisten is circa 80 procent bij de NVD aangesloten.

Het beleid van de NVD is gericht op de ondersteuning van de diëtist waarbij zij streeft naar optimale kwaliteit, toegankelijkheid en beschikbaarheid van diëtistische zorg. De NVD ontwikkelt producten en diensten die ervoor moeten zorgen dat leden een stevige positie  verwerven en/of behouden en hun cliënten succesvol kunnen behandelen. De NVD voert hiertoe onder meer overleg met derden zoals zorgaanbieders, zorgverzekeraars, overheid en patiënten- en consumentenorganisaties, biedt scholingen aan en faciliteert evidence based practice.
Voedingscentrum

Het Voedingscentrum is de autoriteit die aan consumenten wetenschappelijk onderbouwde en onafhankelijke informatie geeft over een gezonde, veilige en meer duurzame voedselkeuze.

Het Voedingscentrum bevordert gezonde en meer duurzame voeding bij consumenten en stimuleert het bedrijfsleven tot een meer verantwoord voedselaanbod. Uitgangspunt daarbij is om ‘de gezonde keuze de gemakkelijke keuze’ te laten zijn.

Door het voedingscentrum wordt de samenwerking gezocht met lokale professionals en andere relevante partijen en zij treedt op als verbindende factor. Daarbij proberen zij professionals zoals diëtisten, medewerkers van GGD-en en consultatiebureaus bij hun werkzaamheden te versterken en ondersteunen met effectieve instrumenten

partnership